Aktiviteiten

*Aktiviteiten plang*

Mellt ierch esou schnell wei meiglech am Jugendhaus un fir dei Aktivitéiten . 

 

Fir bei den Aktivitéiten deelzehuelen, musst der Ierch am Jugendhaus unmëllen an eng Fiche d‘ Inscriptioun oofgin (fir Mannerjähreg) Fir all weider Informatiounen :

Jugendhaus Betzder

T. 26 78 70 47

Gsm: 621 565 928